‘तुकारामाला’

तुझे दुःख तुझे नाही !
तुझे दुःख आमचे आहे !

अजून त्याच्या डोळियांनी
आम्ही प्रत्यय पारखत आहोत !

अजून त्याच्या प्रकाशात
आम्ही शब्द वेचत आहोत !

अजून त्याच्या सोबतीने
आम्ही वाट चालत आहोत !

तुझे दुःख तुझे नाही ...


-सुरेश भट