Some one is still in there...

its been so long that i've lost your touch
its been so long that i've stopped dreamin you
there's a pricking in the heart even now
when i see your picture
as if a knock on door that says someone's still in there!!

there was a time when we were together
and though we were not we were made for eachother
somewhere here in my eyes i see the road on which we walked
and see myself falling and getting herted
the burning of the wound says to my heart
that someone's still in there..

thats how you left me and thats how breath left me
its a life without you and i try not to cry
but the tears still come out and say to my eyes
that someone's still in there...


-Sayali

प्रेम करावे असे,परन्तु…

हिरवे हिरवे माळ मोकले
ढवल्या ढवल्या त्यावर गायी;
प्रेम करावे आशा ठिकाणी
विसरुनी भीती विसरुनी घाई;

प्रेम करावे रक्ता मधले
प्रेम करावे शुद्ध,पशुसम;
शतजन्मान्च्य अवसनाने
रक्तमधलि गाठावी सम.

प्रेम करावे मुके अनामिक;
प्रेम करावे होवुनिया तृण;
प्रेम करावे असे, परन्तु
…प्रेम करावे हे कल्याविन.

बेलगाँव
15 July 1952
विंदा करंदीकर

माझ्या मना बन दगड

माझ्या मना बन दगड
हा रस्ता अटल आहे!
अन्नाशिवाय , कपडयाशिवाय,
द्यानाशिवय,मनाशिवय.
कुडकुडणारे हे जिव पाहू नको!
डोळे शिव!नको पाहू
जिणे भकास;छातिमधे आडेल श्वास.
विसर्यन्ना दाब काढ ;
माझ्या मना बन दगड!

हा रस्ता अटल आहे !
ऐकू नको हा आक्रोश,
तुज्या गळ्याला पडेल शोष.
कनावारती हात धर,
त्यातुनही येतील स्वर.
म्हणुन ओत शिसे;
संभाल,संभाल,लागेल पिसे!
रडणार्या ,रडशील किती?
झुरनार्या,झुरशील किती?
पिचानार्या पिचशील किती ?
ऐकू नको असले टाहो;
माझ्या मना दगड हो!

हा रस्ता अटल आहे!
येथेच असतात निशाचर
जागोजाग रस्त्यावर.
असतात नाचत कलोखात;
हसतात विचकुन काले दात ;
आणी म्हणतात , ” कर हिम्मत;
आत्मा विक,उचल किम्मत!
माणुस मिथ्या, सोने सत्य;
स्मरा त्याला स्मरा नित्य.”
भिशील ऐकून असले ed ;
बन दगड,नको खेद!

बन दगड आज पासून
काय अडेल तुज्या वाचून;
गाला वरचे खारे पाणी
पिउन काय जगेल onii ?
काय तुझे हे निश्वास
मरणा-र्याना देतील श्वास?
आणिक दु:ख छाती फोडे
देईल त्यांना सुख थोड़े?
आहे दुख तेच फार ;
माझ्या मना कर विचार ;
कर विचार हास रगड़ ;
माझ्या मना बन दगड!

हा रस्ता अटल आहे!
अटल घान सारी ;
अटल आहे ही शिसारी,
एक वेळ अशी येईल
घनिचेच ख़त होईल
अन्यायाची सारी शिते,
उठतिल पुन्हा;होतील भूते
या सोन्याचे बनतील सुळ!
सूली जाईल सारे कुळ.
ऐका टापा ऐका आवाज!
लाल धुल उड़ते आज;
याच्यामागुन येईल स्वार;
या दगडाला लावील धार!
इतके यश तुला रगड़;
माझ्या मना बन दगड.

-VinDa Karandikar
Ratanagri 4 Nov 1949

साधा माणुस

सर्वसाक्षी दयामय चैतन्य प्रभो ,

आपण आहात की नाही याची खात्री करून घेण्यात माझा निम्मा जन्म गेला.पुढे श्रद्धेने आपण असल्याचे मी मानले.संतांच्या संगीन, कीर्तन -पुराणन मधील वर्णन प्रमाने आपल्याला साकार करून आपली पूजा बांधू लागलो. आपण सर्व काही आहात , आपल्यावाचुन काही असूच शकत नाही , अशी आता खात्री पटली . पण अजुनही ती श्रद्धाच आहे ; अनुभूति नाही .ती श्रद्धा साधनेने द्यानात परिणित होउन माझ्यातला ‘मी’ मला माहिती व्ह्वावाही उत्कंठा आहे. मग ती पुरी होण्यासाठी मला कितीही जन्म घ्यावे लागोत.

आजवरचे जीवन उपभोगूनही उपभोगांच्या वासनेच्या जलवा दीर्घ सवयीनेआद्याप या चंचल मनाला चिकटून आहेत.त्याना काढून टाकन्यासाठी आजही आपण मला इच्छादेत आहात ही आपली कृपा आणी त्याकरता आजही शरीर कार्यक्षम राखालेत हे माझे भाग्य. स्वत:चे दोष काबुल करून ते निरग्रहाने दूर करण्याचे धैर्य मला दया. दुबळी बडबड करून नसत्या द्यानाचा दिमाख दाखवन्याच्या दुर्बुद्धि पासून मला दूर ठेवा. गतकालच्या भेटलेल्या भूतानि मला झपाटू नये. पण इतरांच्या उपकाराची, प्रेमाची आणी मदतीची सदैव जाण राहिल एवढी कृतद्न्यता मला अवश्य द्या. भेटेल त्याला स्वत:ची दुखः ऐकवत राहून, इतरांच्या दयेची भिक मगनारा भिकारी मला होऊ देऊ नका. आपल्या ध्यानासथी मला एकांताची सवय लागुद्या;पण एकल-कोंडे वाटू अगर राहू देऊ नका. आपण दयलुपणे दिलेली बुद्धि, शक्ति व संधी मी कळतअसुनही देव, देश, धर्मं यासाठी हवी तेवढी उपयोजली नाही याबद्दल मला क्षमा करा. व्यवहारीजगातील अपयाशांचा आणी रुणाचा डोंगर डोक्यावर ठेवून मला आपल्या पायी येऊ देऊ नका.अखेर पर्यंत शिवाकार्यार्थ हे शरीर व बुद्धि समर्थ ठेवा आणी सज्जनांच्या सहनुभुतित,संमित्रांच्या प्रेमात मला आपल्या कृपेचा साक्षात्कार होऊ द्या, हे आपल्या चैतन्यमय चरणीविनम्र प्रार्थना.

- भालजी पेंढारकर (Bhalaji Pendharkar)
Kolhapur
Age-95 years (when he wrote this,he is no more)
Prologue of his auto-biography,
SADHA MANUS ( साधा माणुस).

Sweet are the uses of Adversity

“Some times adversity impels a person to greater heights and some times it provides opportunity for that person to be blessing in the lives of others”
-Norman H. Hill

The above statements signifies the truism that adversity is high way to the wonderful
destination of success. Adversities are inevitable in the journey of life and they bring many good things along with the hardships. A setback in the life can act as driving force and also teach us humility. In the grief one will find courage and faith to overcome the adversity. New adversities develop new potentials. To a winner the tougher the competition, the adverse the circumstances, the greater the incentive, the stronger the motivation, the better the performance, and sweeter the victory will be for him.

Nobody should ever be afraid of adversities and risks. Adversity helps us to break the chain of failures and put ourselves on the path of success. Everyone should remember that only those ships which go into the open water and face the storms will be able to reach their destination and ships that remain anchored in the harbour will rust and never be able to do what they were build for. Though there are no ideal circumstances to reach any destination, we can neither drift nor lie anchored. One needs to sometimes sail with the wind and sometimes against it, but it is imperative that one must sail.

One should make it a habit to learn from adversity. Only then it will be possible to turn the stumbling block into a stepping stones towards success. Every one should remember that everything we enjoy is upshot of some hardship and hence, people should learn to become victors and not victims or else fear and doubts will vitiate the mind. There are some people who simply accept whatever fate brings to them. They stop making efforts if they meet with the failures. They don’t realize that success can not be achieved without facing the harsh adversities, nor do they understand that success does not mean the absence of failures; rather it means attainments of ultimate objectives while facing the difficulties. It simply means winning the war not every battle. So people who have survived adversities, are more secure than those who have never faced them. We all have problems and sometimes feels dispirited. Everyone faces disappointments and adversities but winners don’t get disheartened as they are in the habit of practicing perseverance and are resilient enough to beat all the evils in the way to the success. They realize that everything is difficult before it becomes easy. We can not run away from our problems; only losers quit and give up.

Adversity is roadway to success. If we study history, we will find that stories of success are also the stories of great failure. But people do not see the failures. Would you call the former US president Abraham Lincoln, who had to overcome the string of failures before testing electoral success, a failure? He could have quit, hung his head in shame and gone back to his law practice. But to Lincoln defeat was a detour and no a dead end. His adversities eventually brought his a huge success. He had a firm belief in the fact that the thrones of adversities and misfortune will turn in to the flower of success on one day. The great people succeeded inspite of problem they faced. All success stories of great mean are stories of great adversities. The difference is every time the failed they bounced back. This is called failing forward, rather than backward.

The sweetest use of adversity is that it reveals a persons character. Under adverse circumstances some people break records and others break down. It is a mark of character how well a person behaves when things are not going well. When things are going well for us, it is easy to be logical, kind and gracious. But when things are not going well and we are under a lot of pressure, some of us can not think clearly and snap at people around them while other remain clear headed and continue treat other with respect.
Adversity will also teach the lesson of humility. In the way of great triumphant movement of stunning success, there come a lot of adversities, pain, suffering and pain or costly difficulties. A person may experience setbacks, delays and frustrations. It will assure that the person will be truly humble when the crown is ultimately placed upon his head. Adversity is all about solving problems and resolving difficulties; to achieve the pinnacle of property one has to go through lot many adversities. Prosperity is a process that must never stop. So when you have resolved one difficulty, the success will hatch a batch of new ones. So real prosperity will finally be measured by how charming, graceful, polite and positive one has become by way of facing immense adversities.
Everybody is firmly believe that without adversity there is no success. Nature gives birds their food but dose not put it in their nests. They have to face obstacles to have it. Nothing comes easily even after small accomplishments. Some times there are great hardships. One should always remember that adversities and obstacles will not be of the same size tomorrow that they are today. What is a good about a mountain? It can not get any bigger, but you can! All you have to is to retreat, regroup, reorganize and restructure for another assault on that steep, slippery peak.

May be sometimes in the face of adversity you are severely depressed and have lost all hope-you have tried and harder only to fail again. Your life seems finished and your dreams washed away. Your future looms before you as brutal enemy rather than a potential friend, but fact is that this is the beginning of your delightful journey to success.
Every end is new beginning what may feel like an end may be just the darkness before the dawning of a new dream, a new challenge, a new opportunity, a new tomorrow. All you have to do is to realize that you have within you the power to turn the terminations in to transitions and you can also turn the dark and dull night of adversity into the bright and colorful day of prosperity.

Now the question arises: though adversity brings a lot of good and sweet things to us, how can we survive it and ensure win over it? Overcoming adversity is simple. Survive adversity by playing to your strengths. To beat adversities, grow stronger, more vital and in the end you will surely savour and take pleasure in the sweetness that life offers. Sometimes despite of staggering efforts you still don’t succeed, you are trampled, distorted and left feeling like a little spot in the glittering moon. To win in life and ensure triumph over adversities, problems have to be faced, fought, and conquered. There is no other way and option. Either you beat it or it beats you.

Thus it can be safely concluded that everyone should feel grateful to all desolation and bouts of sickness and everything that is imperfect because this type of misfortune if taken positively can provide immense courage to fight against all odds which will ultimately open up a thousand doors to success and victory. Nobody should despise a little burden of adversities and hardships; rather, he should aspire for broader and stronger shoulders and daring heart that can overcome all the adversities. To ensure win over adversity one should be able enough to turn the setbacks in the successes. If you are moving on journey without obstacles then that journey lead you nowhere; so always consider pains and adversities as fuels for journey. You can never enjoy good until worse happens. One should realize stars only when it is dark enough. This is the fact that smooth seas can never make skilful sailors. One moment of adversity is like a defeat which is far more triumphant than thousand moments of easy victories as it will teach you the important lesson to deal with miseries of life comfortably and cheerfully. The adversities in the life are intended to make us better nor a bitter: so one should never cry when the sun is gone because the tears would never let him the stars.


-Ms. Ridhima Gupta
First prize winner of CSR Essay writing contest 573.
An MBA hailing from Jalandhar, Panjab.
Winner of various Essay writing contests at National & State level
Currently employed in the capacity Lecturer in management.
CSR November 2008

संध्याकाळी माय सजायची

संध्याकाळी माय सजायची
अवनिवर अप्सरा उतरायची,
घमघमनारा गजरा
सावला वर्ण लाजरा
माय माझी भरजरी साडी नेसयची.

मला मग माय खेलायाला धडायाची,
परत आलो की उदासा भासयाची ;
पसरलेल नेत्रांजन,
चेहरा अश्रुन्च आंगन
साडीसारखिच मायाही विस्कटलेली असायची.

मला पाहून मात्र ती सवारयाची
...म्हणजे...तसा प्रयत्न करायची .
जुन्या साडीचा फटका पदर ,
प्रेमाने भरवलेलि चटनी भाकर ,
मला झोपी घालून
माय अश्रुनाचा बांध फोडायची.


पण तिच्या मनाच्या सौन्दर्या प्रमाणे
तिच्या देहाचे सौंदर्य शास्वत नव्हत ;
आणी त्या अभावी शरिराच दुकान चालत नव्हत .
आता धनाढ्यआंची गाड़ी वेगळ्याच बोळी- त वलायाची.
तरीही... संध्याकाळी माय सजायाची.

धनाढ्य गेले धनही गेल ,
आता आमच्याकडे घर नव्हत .
काल पर्यंत जी माय राणी होती
तिच्याकड़े आज अन्न नव्हत छप्पर नव्हत.
फाटक्या झोपडी-च्या कोपर्यात माय फुटका आरसा ठेवायची ;
धुणं भांडी करून आल्यावर
संध्याकाळी माय सजायाची.

अंतिम घटिकेला माय मला जवळ बोलवायची ;
मला दिले अलंकार ज्यानी ती सजायाची
अलंकार विकले ,
धनांचे डोंगर उभे केले;
आठवतात अलंकार...ज्यानी माय सजायाची.
आठवते संध्याकाल...जेव्हा माय सजायाची.

-प्रवीण लुलेकर

Bhakti Yoga-the twelfth chapter

Arjuna said:

1. Those devotees who, ever-steadfast, thus worship Thee, and those also who worship the Imperishable, the Unmanifested,—which of them are better versed in Yoga? 1

The Blessed Lord said:

2. Those who, fixing their mind on Me, worship Me, ever-steadfast, and endowed with supreme Shraddhâ, they in My opinion are the best versed in Yoga.

3-4. But those also, who worship the Imperishable, the Indefinable, the Unmanifested, the Omnipresent, the Unthinkable, the Unchangeable, the Immovable, the Eternal,—having subdued all the senses, even-minded everywhere, engaged in the welfare of all beings, verily, they reach only Myself. 3

5. Greater is their trouble whose minds are set on the Unmanifested; for the goal of the Unmanifested is very hard for the embodied to reach. 5

6-7. But those who worship Me, resigning all actions in Me, regarding Me as the Supreme Goal, meditating on Me with single-minded Yoga,—to these whose

mind is set on Me, verily, I become ere long, O son of Prithâ, the Saviour out of the ocean of the mortal Samsâra. 6

8. Fix thy mind on Me only, place thy intellect in Me: (then) thou shalt no doubt live in Me hereafter. 8

9. If thou art unable to fix thy mind

steadily on Me, then by Abhyâsa-Yoga do thou seek to reach Me, O Dhananjaya. 9

10. If also thou art unable to practise Abhyâsa, be thou intent on doing actions -for My sake. Even by doing actions for My sake, thou shalt attain perfection.

11. If thou art unable to do even

this, then taking refuge in Me, abandon the fruit of all action, self-controlled. 11

12. Better indeed is knowledge than (blind) Abhyâsa; meditation (with knowledge) is more esteemed than (mere) knowledge; than meditation the renunciation

of the fruit of action; peace immediately follows renunciation. 12

13-14. He who hates no creature, and is friendly and compassionate towards all, who is free from the feelings of 'I and mine,' even-minded in pain and pleasure, forbearing, ever content, steady in meditation, self-controlled, and possessed of firm conviction, with mind and intellect fixed on Me,—he who is thus devoted to Me, is dear to Me.

15. He by whom the world is not agitated and who cannot be agitated by the world, who is freed from joy, envy, fear and anxiety,—he is dear to Me.

16. He who is free from dependence, who is pure, prompt, unconcerned, untroubled, renouncing every undertaking,—he who is thus devoted to Me, is dear to Me. 16

17. He who neither rejoices, nor hates, nor grieves, nor desires, renouncing good and evil, full of devotion, he is dear to Me. 17

18-19. He who is the same to friend and foe, and also in honour and dishonour; who is the same in heat and cold, and in pleasure and pain; who is free from attachment; to whom censure and praise are equal; who is silent, content with anything, homeless, steady-minded, full of devotion,—that man is dear to Me. 18

20. And they who follow this Immortal Dharma, as described above, endued with Shraddhâ, regarding Me as the Supreme Goal, and devoted,—they are exceedingly dear to Me.

The end of the twelfth chapter designated, The Way of Devotion.

SRI KRISHNA


In the Bhagavad-gita, Krishna provides the Self-revelatory truth about His position in His explanations to Arjuna. There are numerous verses in this regard, of which the following are but a few: “And when you have thus learned the truth, you will know that all living beings are but part of Me--and that they are in Me, and are Mine. (4.35) The sages, knowing Me to be the ultimate purpose of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. (5.29) Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both its origin and dissolution. (7.6) It is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant... I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable om. I am also the Rig, the Sama, and the Yajur Vedas. I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed. (9.16-18)

“I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from Me. The wise who perfectly know this engage in My devotional service and worship Me with all their hearts. (Bg.10:8)

“I am all devouring death, and I am the generator of all things yet to be. Among women I am fame, fortune, speech, memory, intelligence, faithfulness and patience. (Bg. 10.34) Because I am transcendental, beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the Supreme Person.” (Bg.15.18)

Going on to the Srimad-Bhagavatam, Lord Krishna specifically explains that before, during, and after the universal creation, there is always Himself that exists.

“Brahma it is I, the Personality of Godhead, who was existing before the creation, when there was nothing but Myself. Nor was there the material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the Personality of Godhead, and after annihilation what remains will also be I, the Supreme Lord.” (Bhag.2.9.33)

“Gold alone is present before its manufacture into gold products, the gold alone remains after the products’ destruction, and the gold alone is the essential reality while it is being utilized under various designations. Similarly, I alone exist before the creation of this universe, after its destruction and during its maintenance.” (Bhag.11.28.19)

“Before the creation of this cosmic manifestation, I alone existed with My specific spiritual potencies. Consciousness was then unmanifested, just as one’s consciousness is unmanifested during the time of sleep. I am the reservoir of unlimited potency, and therefore I am known as unlimited or all-pervading. From My material energy the cosmic manifestation appeared within Me, and in this universal manifestation appeared the chief being, Lord Brahma, who is your source and is not born of a material mother.” (Bhag.6.4.47-48)

“Fools deride Me when I descend in the human form. They do not know My transcendental nature and My supreme dominion over all that be.” (Bg.9.11)

“Unintelligent men, who know Me not, think that I have assumed this form and personality. Due to their small knowledge, they do not know My higher nature, which is changeless and supreme. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by My eternal creative potency [yoga-maya]; and so the deluded world knows Me not, who am unborn and infallible. A Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities; but Me no one knows.” (Bg.7.24-26)

Lord Krishna also explains that he is the Supersoul of each and every living being, who exist only because of Him. He also establishes that He is the spiritual sound vibrations that can be chanted, as well as the forms of the Deities that we can see. “All living beings, moving and nonmoving, are My expansions and are separate from Me. I am the Supersoul of all living beings, who exist because I manifest them. I am the form of the transcendental vibrations like omkara and Hare Krishna Hare Rama, and I am the Supreme Absolute Truth. These two forms of Mine--namely the transcendental sound and the eternally blissful spiritual form of the Deity, are My eternal forms; they are not material.” (Bhag.6.16.51)

“My dear Uddhava, I am the cause, protector and the Lord of all mystic perfections, of the yoga system, of analytical knowledge, of pure activity and of the community of learned Vedic teachers. Just as the same material elements exist within and outside of all material bodies, similarly, I cannot be covered by anything else. I exist within everything as the Supersoul and outside of everything in My all-pervading feature.” (Bhag.11.15.35-36)

Lord Krishna goes on to explain how He is perceived by different people in different ways. “When there is agitation and interaction of the material modes of nature, the living entities then describe Me in various ways such as all-powerful time, the Self, Vedic knowledge, the universe, one’s own nature, religious ceremonies and so on.” (Bhag.11.10.34)

However, when a person reaches the vision of the Supreme by the process of Self-realization, which takes him or her above the influence of the material modes, the experience is one and the same. Then there is no more confusion about what is or what is not the highest level of spiritual realization.

In conclusion Krishna explains, “Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of My splendour. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of Myself I pervade and support this entire universe.” (Bg.10:41-42)


In the words of Headmaster Albus DumbledoreTo the well-organized mind, death is but the next great adventure.
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

It does not do to dwell on dreams and forget to live.
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

The truth is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with caution.
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

As much money and life as you could want! The two things most human beings would choose above all - the trouble is, humans do have a knack of choosing precisely those things that are worst for them.
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

Ah, music. A magic beyond all we do here!
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

If there is one thing Voldemort cannot understand, it is love. He didn't realize that love as powerful as your mother's for you leaves it own mark. Not a scar, no visible sign . . . to have been loved so deeply, even though the person who loved us is gone, will give us some protection forever. It is in your very skin.
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

Fear of a name increases fear of the thing itself.
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

It is our choices...that show what we truly are, far more than our abilities.
Harry Potter and the Chamber of Secrets.

The best of us must sometimes eat our words.
Harry Potter and the Chamber of Secrets.

The consequences of our actions are so complicated, so diverse, that predicting the future is a very difficult business indeed.
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

You think the dead we loved ever truly leave us? You think that we don't recall them more clearly than ever in times of great trouble? Your father is alive in you, Harry, and shows himself plainly when you have need of him.
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban movie, screenplay by Steven Kloves.

In dreams, we enter a world that's entirely our own.
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban movie, screenplay by Steven Kloves.

I sometimes find, and I am sure you know the feeling, that I simply have too many thoughts and memories crammed into my mind.... At these times... I use the Pensieve. One simply siphons the excess thoughts from one's mind, pours them into the basin, and examines them at one's leisure.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

Curiosity is not a sin.... But we should exercise caution with our curiosity... yes, indeed.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

Numbing the pain for a while will make it worse when you finally feel it.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

It is my belief... that the truth is generally preferable to lies.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

If you're holding out for universal popularity, I'm afraid you will be in this cabin for a very long time.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

You place too much importance... on the so-called purity of blood! You fail to recognize that it matters not what someone is born, but what they grow to be.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

We are only as strong as we are united, as weak as we are divided. Lord Voldemort's gift for spreading discord and enmity is very great. We can fight it only by showing an equally strong bond of friendship and trust. Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

Remember, if the time should come when you have to make a choice between what is right, and what is easy, remember what happened to a boy who was good, and kind, and brave, because he strayed across the path of Lord Voldemort.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

Dark and difficult times lie ahead. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy.
Harry Potter and the Goblet of Fire.

Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike.
Harry Potter and the Order of the Phoenix.

Youth cannot know how age thinks and feels. But old men are guilty if they forget what it was to be young.
Harry Potter and the Order of the Phoenix.

Indeed, your failure to understand that there are things much worse than death has always been your greatest weakness.
Harry Potter and the Order of the Phoenix.

Harry, suffering like this proves you are still a man! This pain is part of being human … the fact that you can feel pain like this is your greatest strength.
Harry Potter and the Order of the Phoenix.

Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike ...We wizards have mistreated and abused our fellows for too long, and we are now reaping our reward.
Harry Potter and the Order of the Phoenix.

He chose the boy he thought most likely to be a danger to him ... and notice this, Harry. He chose, not the pureblood (which according to his creed, is the only kind of wizard worth being or knowing), but the half-blood, like himself. He saw himself in you before he had ever seen you, and in marking you with that scar, he did not kill you, as he intended, but gave you powers, and a future, which have fitted you to escape him not once, but four times so far.
Harry Potter and the Order of the Phoenix.

Time is making fools of us again.
Harry Potter and the Half-Blood Prince.

We must try not to sink beneath our anguish, Harry, but battle on.
Harry Potter and the Half-Blood Prince.

It is the unknown we fear when we look upon death and darkness, nothing more.
Harry Potter and the Half-Blood Prince.

People find it far easier to forgive others for being wrong than being right.
Harry Potter and the Half-Blood Prince.

Age is foolish and forgetful when it underestimates youth.
Harry Potter and the Half-Blood Prince.

When you have seen as much of life as I have, you will not underestimate the power of obsessive love.
Harry Potter and the Half-Blood Prince.

Love

When love beckons to you, follow him,
Though his ways are hard and steep.
And when his wings enfold you yield to him,
Though the sword hidden among his pinions may wound you.
And when he speaks to you believe in him,
Though his voice may shatter your dreams
as the north wind lays waste the garden.

For even as love crowns you so shall he crucify you. Even as he is for your growth so is he for your pruning.
Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun,
So shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth.

Like sheaves of corn he gathers you unto himself.
He threshes you to make you naked.
He sifts you to free you from your husks.
He grinds you to whiteness.
He kneads you until you are pliant;
And then he assigns you to his sacred fire, that you may become sacred bread for God's sacred feast.

All these things shall love do unto you that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragment of Life's heart.

But if in your fear you would seek only love's peace and love's pleasure,
Then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love's threshing-floor,
Into the seasonless world where you shall laugh, but not all of your laughter, and weep, but not all of your tears.
Love gives naught but itself and takes naught but from itself.
Love possesses not nor would it be possessed;
For love is sufficient unto love.

When you love you should not say, "God is in my heart," but rather, "I am in the heart of God."
And think not you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course.

Love has no other desire but to fulfill itself.
But if you love and must needs have desires, let these be your desires:
To melt and be like a running brook that sings its melody to the night.
To know the pain of too much tenderness.
To be wounded by your own understanding of love;
And to bleed willingly and joyfully.
To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving;
To rest at the noon hour and meditate love's ecstasy;
To return home at eventide with gratitude;
And then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips.

Khalil Gibran(The Prophet)

Andrei...
The fog was gone and sky blazed like huge furnace where gold was not melted into liquid,but into burning air.against the gold they saw the piled black boxes of village far away.A long pole among the boxes pointed straight at a sky green and fresh,as if washed clean in someone's huge mop in the night.there was fog on pole and beat in morning wind like a little black wing against the sunrise.And Andrei's eyes and the tearless eyes on his shoulder ( who was his enemy) looked fixedly at the little flag, with the same question.But they were still far away.

When they saw the colour of flag, Andrei stopped and put the man down cautiously and stretched his arms to the rest and in greeting.The flag was red.
The man said strangely:"Leave me here."
"Don't be afraid,"said Andrei,"we're not so hard on fellow soldiers."
"No,"said the man,"not on fellow soldiers."
Then Andrei saw a torn cloth sleeve hanging at the man's belt and
on the sleeves the epaulet of a captain.

"If you have a pity,"said the man,"leave me here."

But Andrei had brushed the mans hair of his forehead and was looking attentively,
for the first time at the young, indomitable face he had seen in photographs.

"No,"said Andrei,very slowly, "I can't do that,captain Karsavin."
"I'm sure to die here,"said Captain.
"One doesn't take chances,"said Andrei,"with enemies like you."
"No,"said Captain,"one doesn't."
He propped himself up on one hand ,and his forehead,thrown back,was very white.He was looking at the dawn.

He said:"When I was young ,I always wanted to see a sunrise.
But my mother never let me go so early. She was afraid I would catch a cold."
"I will let you rest for a while.",said Andrei.
"If you have pity,"said Captain karsavin,"you'll shoot me."
"No",said Andrei,"I can't."
Then they were silent.

"Are you a man?",asked Captain Karsavin.
"What do you mean?",asked Andrei.
The Captain said,"Your gun".

Andrei looked straight into the dark,calm eyes and extended his hand.The captain shook it. When he took his hand out of captain's,Andrei left his gun in it. Then he straightened his shoulder and walked towards village.When he heard the shot,he did not turn. He walked steadily,his head high,his eyes on the red flag beating against the sunrise. Little red drops followed the steps in the soft,damp earth-on one side of the road only.


-by Ayn Rand (We the living)

Laconic

In ancient Sparta, originally known Laconia, were long suffering, hard bitten, stoical, military minded, and noted for there economy of speech. Legend has it that when Philip of Macedonia was storming the gate of Sparta(or Laconia),he sent the message to the besieged king saying,’ If we capture your city we will burn it to the ground.' A one word answer came back:' If '.It was now probably Philip’s turn to be speechless, though history dose not record his reaction.
It is from the word Laconia that we derive the word "laconic"-pithy, concise, economical in the use of words almost to the point of curtness; precisely opposite of verbose.
-Norman Lewis

He may try you

Mullah Faizullah:
"Blessed is He
in whos hand is the kingdom,
and He who has power over all things,
who created death and life
that He may try you."
-Khallid Hussaini (A Thousand Splendid suns)

कल्पनेची भीती

जिजाऊ:
"राजे; कल्पनेच्या भीतीने कशाला रहयाच? माणस दोन स्वभावाची असतात. काही मागचा पुढचा विचार करतात.सावधगिरी हा त्यांचा स्वाभाव असतो. अपयशाची त्याना सदैव भिती वाटत असते. त्या अपयशाच्या जागा हुड़का-न्यात त्यांच मन सदैव व्यग्र असते.अशा माणसंच जीवन स्थिर राहत,पण त्यांच्या हातातून काही घडत नाही.दूसरी मनाला पटेल ते करणारी माणसे असतात.परिणामांचा विचार त्याना नसतो. स्वरिन्चाच (शाहजी राजे )बघाना झेपावने हा त्यांचा स्वाभाव. परिनाम ते जानत नाहीत.तो स्ववभाव ते धाडस तुमच्यात आहे.
राजे देवाधार्मावर विश्वास ठेवून कार्य अरम्भलत.ते पर करण्याची ताकत त्याची आहे.राजे मनात आणाल ते उभ करता येइल. देव्हार्यात देव तशी मानत निष्ठां आणी हिम्मत शोभते. त्या मनाला कल्पनेची भीती घालू नका."
-रणजीत देसाई (श्रीमान योगी)

Values and Ethics

John Galt:
"There is only one fundamental alternative in the universe:existance or non-existance-and int pertains to single class of entities:to the living organisms.The existance of inanimate matter is unconditinal,the existance of life is not.It depends upon specific course of action.Matter is in desetructible.it changes its forms,but it can not cease to exist.It is only a living organism that faces a constant alternative:the issue of life or death.Life is process of self sustainig & self-generating action.If organism fails in that action it dies;its chemical elements remains,but its life goes out of existance.It is only the concept of 'Life'that makes the concept of 'Values' possible.It is only to the living entity that things can be good or bad."
-Ayn Rand (Atlas Shrugged)

The Zahir


According to writer Jorge Luis Borges, the idea of the Zahir comes from Islamic tradition and is thought to have arisen at some point in the eighteenth century. Zahir, in Arabic, means visible, present, incapable of going unnoticed. It is someone or something which, once we have come in contact with them or it, gradually occupies our every thought, until we can think of nothing else. This can be considered either a state of holiness or of madness.

Paulo Coelho (The Zahir)

KITSCHW

What’s wrong with it, exactly.
A bit like calling someone “fat,” isn’t it.
Or gay. Or a gypsy.
It is the inner life of adjectives.
It is the dark ground
Against which elegance shines.
The wrong zipcode.The wrong skin.
People make it and people claim to like it.
“Life-giving vulgarity”Said one who knew.
Oh the ones who know.
They write essays on subjects like this and the rest of us nod.
-By Jordan Davis

कृपा

मी न मानीली अनंतातल्या दगडा वरची
ती दादागीरी;
मी न सहीला कड़े-लोट
तो अंधारातील;
मी न याचिले मोक्शाचे
ते शुष्क विलोभन.
या सगल्यांवर थुन्कुन गेलो
लाल पींक मी.
अणि उमगले आज पाहता वलून मागे
त्या पीन्केवर तुज्या क्रुपेचे इंद्रधनू नव !

-विंदा करंदीकर (मृदगंध)

Ferget the History...

It is important to let certain things go.To release them. To cut loose. People need to understand that no one is playing with marked cards;Some times we win and some times we lose.
Don't Expect to get anything back,don't expect recognition of your efforts;don't expect your genius
to be discovered or your love to be understood.Complete the circle.Not out of pride,inability or arrogance,but simply because whatever it is no longer fits in your life.Close the door,change the record.clean the house,get rid of dust.Stop being who you were and become who you are.
-Paulo Coelho

Consoada

When the unwanted guest arrives..
I might be afraid,
I might smile or say;
My day was good,let night fall.
You will find the fields ploughed,the house clean
the table set,
and everything in its place.
- Manuel Banderia.

Man

What man of you,having a hundred sheep,
if he lose one of them,
doth not leave the ninety and nine in the wilderness
and go after that which is lost,
until he finds it?
-Luke 15:4

Shadow

Between conception and creation
between emotion and response
falls the shadow
-Kalam